Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

4. ODBIORCY DANYCH

5. PROFILOWANIE

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności jest informacją dla osób korzystających ze stron internetowych: hals.krakow.pl; shanties.pl; tratwa.hals.krakow.pl, zwanych dalej Serwisami.

Polityka prywatności obejmuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Serwisów, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisach plików cookies i narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisów jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą w Krakowie ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków; numer KRS 0000227003 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6791005237; REGON: 350236131, adres poczty elektronicznej: hals@hals.kakow.pl, numer telefonu kontaktowego 12 430 09 86, zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe w Serwisach przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie z Serwisów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

 2. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.a polityki prywatności.

Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres wynika z działań podejmowanych przez osobę korzystającą z Sewisu.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) w celu:

 • marketingowym (newsletter - imię, adres poczty elektronicznej) . Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 • korespondecji (formularz kontaktowy - imię, adres poczty elektronicznej)

4. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu mogą być przekazywane dostawcy usług zaopatrującego Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisów, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W SERWISIE

Administrator NIE korzysta w Serwisach z profilowania do celów marketingu bezpośredniego.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

7. COOKIES W SERWISIE, DANE EKSPLOATACYJNE, ANALITYKA

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o plikach Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może korzystać w Serwisach z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisach. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające strony Serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwisy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Administratora.